Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERBARO RECYCLING B.V.
1 DEFINITIES

Acceptatie: de constatering van INTERBARO RECYCLING dat de aard en de samenstelling van de aangeboden Afvalstoffen overeenstemmen met die zijn overeengekomen;
Acceptatieprotocollen: Geldende voorschriften en de te volgen procedure bij de aanbieding, analyse en Acceptatie van Afvalstoffen
Afnemer een Contractant die eveneens een afnemer van INTERBARO RECYCLING is.
Afvalstoffen: alle stoffen, objecten, preparaten of andere producten zoals opgenomen in Annex III van de EVOA (Groene lijst afvalstoffen) die (i) door de Leverancier aan INTERBARO RECYCLING ter uitvoering van werkzaamheden aangeboden of daartoe bestemd of (ii) waarvan de Leverancier zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen
Algemene Voorwaarden de onderhavige algemene voorwaarden van INTERBARO RECYCLING.
AVAW: Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg zoals uitgegeven door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam
AVC: de Algemene Vervoerscondities, zoals uitgegeven door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam
INTERBARO RECYCLING: INTERBARO RECYCLING B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen.
INTERBARO RECYCLING Afvalstoffen alle stoffen, objecten, preparaten of andere producten (i) door INTERBARO RECYCLING aan een Afnemer aangeboden of (ii) waarvan de Afnemer zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Contractant elke natuurlijke of rechtspersoon tot wie INTERBARO RECYCLING een aanbieding richt, voor wie INTERBARO RECYCLING werkzaamheden verricht of laat verrichten of die wederpartij is bij enige Overeenkomst met INTERBARO RECYCLING.
EVOA Europese verordening op de overbrenging van afvalstoffen (Verordening (EG) 1013/2006).
Leverancier een Contractant die eveneens een leverancier van INTERBARO RECYCLING is.
Overeenkomst iedere overeenkomst waar de Algemene verkoopvoorwaarden op van toepassing zijn

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met INTERBARO RECYCLING, die strekken tot verkoop en levering van zaken en/of levering van diensten door INTERBARO RECYCLING.
2.2 Onder diensten in de zin van deze Algemene Voorwaarden worden onder meer verstaan diensten met betrekking tot (afval)logistiek (inzamelen, overslaan, opslaan en vervoeren van (Afval)stoffen), de be- en/of verwerking van Afvalstoffen.
2.3 In geval van tegenstrijdigheid tussen de documenten geldt de volgende rangorde:
a. Overeenkomst
b. Algemene Voorwaarden;
c. Acceptatieprotocollen
d. AVC
e. AVAW
2.4 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Contractant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Contractant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door INTERBARO RECYCLING uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De Contractant met wie eenmaal op basis van onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen hem en INTERBARO RECYCLING.

3 AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN
3.1 Overeenkomsten met INTERBARO RECYCLING komen slechts tot stand indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van INTERBARO RECYCLING door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging zijn bevestigd.
3.2 Mondelinge overeenkomsten binden INTERBARO RECYCLING niet dan nadat deze schriftelijk door (een bevoegde vertegenwoordiger van) INTERBARO RECYCLING zijn bevestigd.
3.3 Een door INTERBARO RECYCLING aan Contractant uitgebrachte offerte is slechts geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien geen termijn is genoemd, vervalt de offerte na twee weken.
3.4 Alle aanbiedingen/offertes van INTERBARO RECYCLING worden mede gebaseerd op de door of namens Contractant verstrekte gegevens, monsters en bescheiden, waarbij door INTERBARO RECYCLING van de juistheid en volledigheid daarvan mag worden uitgegaan. De gevolgen van het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige gegevens door de contractant aan INTERBARO RECYCLING komen volledig voor rekening van de contractant.

4 LEVERING
4.1 De levertijd voor de zaken en/of de termijn voor uitvoering van de werkzaamheden gaan in na totstandkoming van de Overeenkomst en worden opgeschort, totdat INTERBARO RECYCLING beschikt over alle door de Contractant te verstrekken bescheiden en gegevens en totdat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door INTERBARO RECYCLING is ontvangen of voor INTERBARO RECYCLING aanvaardbare zekerheid voor betaling ten behoeve van INTERBARO RECYCLING is gesteld. De overeengekomen levertijd en/of termijn voor uitvoering door INTERBARO RECYCLING, gelden niet als fatale termijnen.
4.2 Ingeval van overschrijding van levertijden en/of termijnen voor uitvoering door INTERBARO RECYCLING treedt het verzuim in, wanneer INTERBARO RECYCLING in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.
4.3 De door INTERBARO RECYCLING te leveren Afvalstoffen gelden als geleverd zodra zij gereed zijn voor verzending aan de Afnemer en nadat daarvan mededeling is gedaan aan de Afnemer. De aan INTERBARO RECYCLING te leveren Afvalstoffen gelden als geleverd zodra Acceptatie heeft plaatsgevonden en nadat daarvan mededeling is gedaan aan de Leverancier.
4.4 Overschrijding van levertijden en/of termijnen voor uitvoering geeft de Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van INTERBARO RECYCLING.
4.5 Indien de Contractant de Afvalstoffen zoals aangeduid in de opdrachtbevestiging niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst neemt of komt afhalen, staat het INTERBARO RECYCLING vrij de overeenkomst buitengerechtelijk per aangetekende brief te ontbinden dan wel de producten op
kosten van de Contractant op te slaan. Alle schade die uit een en ander voortvloeit is voor rekening van de Contractant.
4.6 INTERBARO RECYCLING heeft het recht de Overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.
4.7 Levering door en aan INTERBARO RECYCLING geschiedt zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4.8 Indien geen leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, geschiedt levering aan INTERBARO RECYCLING door de Leverancier “Delivered Duty Paid” als bedoeld in de Incoterms 2000. Levering door INTERBARO RECYCLING aan een Afnemer geschied “ex works” als bedoeld in de Incoterms 2000.
4.9 Onvoorziene verhogingen van leveringskosten, zoals bijvoorbeeld vrachtkosten, verzekeringspremies, invoerrechten en andere overheidsheffingen zal INTERBARO RECYCLING aan de Contractant kunnen doorberekenen. Onvoorziene kosten, als in hiervoor bedoeld, zullen door de Contractant niet aan INTERBARO RECYCLING worden doorberekend.

5 ACCEPTATIE EN KWALITEIT
5.1 INTERBARO RECYCLING hanteert een Acceptatieprotocol. Dit Acceptatieprotocol maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden van INTERBARA RECYCLING en worden als bijlage I aan deze Algemene Voorwaarden gehecht. Het Acceptatieprotocol kan na het tot stand komen van de overeenkomst gewijzigd worden, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde milieuvoorschriften. In het geval van een wijziging van het Acceptatieprotocol na het tot stand komen van de Overeenkomst is INTERBARO RECYCLING gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen conform het nieuwe acceptatiebeleid.
5.2 Specifieke eisen ten aanzien van de kwaliteit van te leveren of af te nemen materialen worden door INTERBARO RECYCLING aangegeven in de opdrachtbevestiging.
5.3 De Leverancier garandeert dat de Afvalstoffen geheel overeenkomen met het Acceptatieprotocol. INTERBARO RECYCLING heeft het recht de Afvalstoffen vóór Acceptatie te analyseren. De kosten, verbonden aan deze analyse, komen voor rekening van de Contractant. De Contractant is gehouden INTERBARO RECYCLING op haar verzoek in staat te stellen deze analyse uit te voeren. Indien naar het redelijk oordeel van INTERBARO RECYCLING de Afvalstoffen niet overeenstemmen met de door de Contractant verstrekte specificaties en/of niet is voldaan aan de wettelijke en/of vanwege INTERBARO RECYCLING geldende voorschriften betreffende vervoer, is INTERBARO RECYCLING gerechtigd naar haar keuze (i) de inontvangstneming van de Afvalstoffen te weigeren, (ii) de Afvalstoffen te accepteren en de prijs voor haar werkzaamheden te verhogen en de prijs voor de Afvalstoffen te verlagen of (iii) de Afvalstoffen op kosten van en voor risico van de Leverancier terug te sturen.
5.4 Acceptatie van de Afvalstoffen door INTERBARO RECYCLING geschiedt uiterlijk vier weken na de inontvangstneming van de Afvalstoffen door INTERBARO RECYCLING, tenzij INTERBARO RECYCLING voordien de Contractant heeft laten weten de Afvalstoffen niet of voorlopig niet te accepteren.

6 RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG
6.1 Risico- en eigendomsovergang van Afvalstoffen die aan INTERBARO RECYCLING worden geleverd gaat op INTERBARO RECYCLING over op het moment van Acceptatie, behoudens indien de Acceptatie is gebaseerd op het verstrekken van onjuiste c.q. onvolledige gegevens door de contractant aan INTERBARO RECYCLING. INTERBARO RECYCLING toetst de ingenomen c.q. geleverde afvalstoffen/goederen/te recyclen apparaten/machines aan het Acceptatie protocol alsmede aan de op de inname/levering van toepassing zijnde vergunningen van de overheid in het kader van de Milieuwetgeving.
6.2 Het risico en eigendom voor de door INTERBARO RECYCLING te leveren Afvalstoffen gaat over op de Afnemer vanaf het moment dat de zaken als geleverd gelden. Alle door INTERBARO RECYCLING geleverde zaken blijven eigendom van INTERBARO RECYCLING tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen INTERBARO RECYCLING in verband met de onderliggende Overeenkomst en/of eerdere of latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Contractant te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. INTERBARO RECYCLING neemt afvalstoffen/goederen c.a. in die aan haar geleverd worden en welke zij toetst aan het Acceptatie protocol en de van toepassing zijnde overheidsvergunningsvoorwaarden. De conclusie van deze toetsing van de te leveren afvalstoffen c.a. worden aan de Contractant voordat de levering plaatsvindt toegezonden. De Contractant is verplicht om voor levering van de afvalstoffen aan INTERBARO RECYCLING kenbaar te maken dat de Contractant akkoord gaat met de uitgevoerde toetsing door INTERBARO RECYCLING. Indien de Contractant niet akkoord gaat met de gedane toetsing van de aan INTERBARO RECYCLING te leveren afvalstoffen c.a. stelt INTERBARO RECYCLING de Contractant in de gelegenheid om, voor Acceptatie zoals bedoeld in artikel 6.1, de goederen die worden geleverd zelf te onderzoeken voordat de Acceptatie van artikel 6.1 ingaat.

7 PRIJS
7.1 De door INTERBARO RECYCLING opgegeven of met INTERBARO RECYCLING overeengekomen prijzen zijn netto in de valuta als opgegeven in de orderbevestiging, en dus exclusief BTW en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen, waaronder kosten van vergunningen, leges en belastingen, die verschuldigd worden bij de uitvoering van de Overeenkomst en door INTERBARO RECYCLING aan de Contractant zullen worden doorberekend.
7.2 INTERBARO RECYCLING heeft te allen tijde de bevoegdheid om kostenstijgingen, inclusief omzetbelasting indien van toepassing, die zijn ontstaan na het doen van een aanbod c.q totstandkoming van de Overeenkomst direct en volledig door te berekenen aan de Contractant, ongeacht de reden daarvan.
7.3 INTERBARO RECYCLING behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen, als gevolg van gewijzigde omstandigheden zoals zoals stijging van de lonen, vervoerskosten, energiekosten en wisselkoersveranderingen.
7.4 INTERBARO RECYCLING heeft het recht om periodiek haar prijzen te herzien.
7.5 INTERBARO RECYCLING is te allen tijde gerechtigd meerwerk afzonderlijk aan de Contractant in rekening te brengen. Onder “meerwerk” wordt onder meer verstaan: (i) nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften of (ii) op grond van een andere aard van vervuiling dan is opgegeven of verondersteld. De Contractant wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden gevolgen in te stemmen, indien hij niet binnen vierentwintig (24) uur na de kennisgeving van INTERBARO RECYCLING schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

8 RECLAME
8.1 Alle door Contractant vermeende rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen door INTERBARO RECYCLING dienen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, te worden ingeroepen binnen 14 (veertien) dagen nadat Contractant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van Contractant ter zake vervallen. De rechten van Contractant ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INTERBARO RECYCLING zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
8.2 Een beroep op de onjuistheid van een factuur dient onder opgaaf van redenen schriftelijk, bij aangetekend schrijven, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum bij INTERBARO RECYCLING te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten van Contractant ter zake vervallen. Een en ander onverlet latende de bepaling in artikel 6 van de onderhavige Algemene Voorwaarden INTERBARO RECYCLING B.V.
8.3 Mededelingen van Contractant zoals hierboven beschreven schorten de betalingsverplichtingen van Contractant niet op.

9 BETALING EN ZEKERHEID
9.1 Betaling dient te geschieden als opgegeven in de orderbevestiging. Indien hierover niets is opgenomen dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, behalve voor geleverde diensten met betrekking tot de be-/verwerking van Afvalstoffen. Hiervoor geldt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, een betalingstermijn van tien (10) dagen na factuurdatum.
9.2 INTERBARO RECYCLING heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te vorderen.
9.3 Indien de Contractant enig door hem verschuldigd bedrag niet op het afgesproken tijdstip voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van de dag waarop de Contractant in verzuim is, is hij verplicht over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW plus twee procent (+ 2%) te betalen. Is de Contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering voor zijn rekening.
9.4 Betalingen door de Contractant strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de verschuldigde rente en dan op de oudste openstaande factuur.
9.5 De Contractant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Contractant niet op.
9.6 Alle door Contractant aan INTERBARO RECYCLING verschuldigde bedragen zijn terstond en integraal opeisbaar indien en zodra Contractant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en daarnaast wanneer Contractant- indien deze een rechtspersoon is- in liquidatie verkeert of wordt ontbonden dan wel op (een deel van) de in het kader van de Overeenkomst door of namens INTERBARO RECYCLING ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven.

10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van INTERBARO RECYCLING, is INTERBARO RECYCLING niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor INTERBARO RECYCLING uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van INTERBARO RECYCLING of van personen waarvoor INTERBARO RECYCLING rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
10.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van INTERBARO RECYCLING op grond van het eerste lid, vrijwaart de Contractant INTERBARO RECYCLING tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder wordt mede begrepen vorderingen wegens niet-naleving van milieuwetten door Contractant.
10.3 INTERBARO RECYCLING is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van INTERBARO RECYCLING.
10.4 Indien en voorzover op grond van de tussen Contractant en INTERBARO RECYCLING gesloten Overeenkomst enigerlei aansprakelijkheid van INTERBARO RECYCLING moet worden aangenomen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor INTERBARO RECYCLING concreet aanspraak op kan maken ingevolge de verzekeringspolis die INTERBARO RECYCLING, op basis binnen de relevante branche gebruikelijke verzekeringscondities heeft met haar verzekeringsmaatschappij. Voorzover de schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, is de schadevergoeding in ieder geval beperkt tot de waarde van de factuur in verband waarmee de schade is ontstaan.
10.5 Onverminderd hetgeen in artikel 8 omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding jegens INTERBARO RECYCLING, behalve die door INTERBARO RECYCLING is erkend, door het enkele verloop van een (1) maand nadat Contractant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

11 OVERMACHT
11.1 Overmacht voor INTERBARO RECYCLING bestaat indien de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, of waardoor het onredelijk is om van INTERBARO RECYCLING nakoming te vorderen.
11.2 INTERBARO RECYCLING is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming die haar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch anderszins voor haar rekening komt.
11.3 Overmacht omvat mede: stagnatie in de toelevering; brand; waterschade; bijzondere weersomstandigheden; overheidsmaatregelen; langzaam-aan-acties; defecten aan machines of installaties; belemmeringen of rantsoeneringen bij levering van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport of in- en uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop INTERBARO RECYCLING geen reële invloed heeft, ongeacht of deze omstandigheid was te voorzien.
11.4 Indien er sprake is van overmacht heeft INTERBARO RECYCLING het recht de Overeenkomst te ontbinden. Daarnaast heeft INTERBARO RECYCLING ingeval van overmacht het recht de Overeenkomst aan te passen of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang deze overmachtstoestand voortduurt met inbegrip van een redelijke uitloopperiode na de overmachtstoestand. Overmacht aan de zijde van INTERBARO RECYCLING is tevens aanwezig indien een leverancier niet (tijdig) aan INTERBARO RECYCLING levert waardoor INTERBARO RECYCLING niet (tijdig) aan Afnemer kan leveren.

12 EUROPESE VERORDENING BETREFFENDE DE OVERBRENGING VAN AFVALSTOFFEN
12.1 Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten van INTERBARO RECYCLING die vallen onder de werking van de Europese verordening op de overbrenging van afvalstoffen (verordening EG/1013/2006) (hierna te noemen: “EVOA”) of een met deze verordening vergelijkbare regeling.
12.2 Contractant is jegens INTERBARO RECYCLING verplicht in geval van grensoverschrijdend transport, de nodige kennisgeving(en) te doen en de afvalstoffen te behandelen en te verwerken op de wijze als beschreven in de betreffende “Kennisgeving” (als bedoeld in artikel 4 van de EVOA) en INTERBARO RECYCLING een ”Verklaring” (als bedoeld in artikel 15 EVOA) te verstrekken waaruit blijkt dat de Afvalstoffen nuttig werden toegepast of verwijderd conform de kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de voorschriften van de EVOA.
12.3 Contractant zal INTERBARO RECYCLING vrijwaren en volledig schadeloos stellen indien:
12.4 Contractant is verplicht alle benodigde gegevens voor de internationale overbrenging van afvalstoffen zoals vereist door de EVOA naar waarheid en volledig in te vullen en deze gegevens minstens twee dagen voor het voorgenomen transport aan INTERBARO RECYCLING aan te leveren. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, is INTERBARO RECYCLING niet gehouden aan de overeenkomst met Contractant uitvoering te geven. Contractant zal dan haar eigen kosten dragen, de kosten van de extra duur van opslag te vergoeden en INTERBARO RECYCLING is niet gehouden de overeengekomen prijs te voldoen.
Afvalstoffen
(a) De eventuele overbrenging in strijd met de EVOA geschiedt of is geschied;
(b) de overbrenging dan wel de nuttige toepassing niet op de geplande wijze is voltooid, zoals bedoeld in artikel 22 EVOA; of
(c) er sprake is van een illegale overbrenging waarvoor de Contractant verantwoordelijk is in de zin van artikel 24 lid 2 EVOA.
12.5 Contractant garandeert de juistheid van de door haar aangeleverde gegevens.
12.6 Voor de overbrenging van afvalstoffen waarvoor een Kennisgeving is vereist, mag INTERBARO RECYCLING van Contractant een borgsom of gelijkwaardige zekerheid vragen voor de dekking van de vervoerskosten, de kosten van nuttige toepassing en verwijdering en de opslagkosten voor negentig dagen.
12.7 Contractant vrijwaart INTERBARO RECYCLING en zal INTERBARO RECYCLING volledig schadeloos stellen voor alle mogelijke schade die ontstaat en die INTERBARO RECYCLING lijdt door tekortschieten van Contractant in haar verplichtingen onder de EVOA.
12.8 In geval van grensoverschrijdend transport van INTERBARO RECYCLING Afval verplicht INTERBARO RECYCLING zich, de nodige kennisgeving(en) te doen en de afvalstoffen te behandelen en te verwerken op de wijze als beschreven in de betreffende “Kennisgeving” (als bedoeld in artikel 4 van de EVOA) en Contractant een ”Verklaring” (als bedoeld in artikel 15 EVOA) te verstrekken waaruit blijkt dat de INTERBARO RECYCLING Afvalstoffen nuttig werden toegepast of verwijderd conform de kennisgeving, de daarin vermelde voorwaarden en de voorschriften van de EVOA.
12.9 Contractant zal INTERBARO RECYCLING vrijwaren en volledig schadeloos stellen indien:
(d) De eventuele overbrenging in strijd met de EVOA geschiedt of is geschied;
(e) de overbrenging dan wel de nuttige toepassing niet op de geplande wijze is voltooid, zoals bedoeld in artikel 22 EVOA; of
(f) er sprake is van een illegale overbrenging waarvoor INTERBARO RECYCLING verantwoordelijk is in de zin van artikel 24 lid 2 EVOA.
12.10 Contractant is verplicht alle benodigde gegevens voor de internationale overbrenging van afvalstoffen zoals vereist door de EVOA naar waarheid en volledig in te vullen en deze gegevens minstens twee dagen voor het voorgenomen transport aan INTERBARO RECYCLING aan te leveren. Indien de benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, is INTERBARO RECYCLING niet gehouden aan de overeenkomst met Contractant uitvoering te geven. Contractant zal dan haar eigen kosten dragen en blijft gehouden de overeengekomen prijs aan INTERBARO RECYCLING te voldoen.
12.11 Contractant garandeert de juistheid van de door haar aangeleverde gegevens.
12.12 Voor de overbrenging van afvalstoffen waarvoor een Kennisgeving is vereist, mag INTERBARO RECYCLING van Contractant een borgsom of gelijkwaardige zekerheid verzoeken voor de dekking van de vervoerskosten, de kosten van nuttige toepassing en verwijdering, inclusief de nodig geachte voorlopige handelingen, en de opslagkosten voor negentig dagen.
12.13 Contractant vrijwaart INTERBARO RECYCLING en zal INTERBARO RECYCLING volledig schadeloos stellen voor alle mogelijke schade die ontstaat en die INTERBARO RECYCLING lijdt door tekortschieten van Contractant in haar verplichtingen onder de EVOA.

13 GEHEIMHOUDING
13.1 De Contractant en INTERBARO RECYCLING dienen strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van vertrouwelijke informatie verkregen van de andere partij, waaronder begrepen technische, financiële en zakelijke informatie en knowhow, alsmede deze Overeenkomst, het bestaan en de inhoud.

14 CONVERSIE
14.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/ zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich om alsdan (een zodanige) regeling(-en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling (-en) zoveel mogelijk benadert.

15 TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op de Overeenkomst(en) tussen partijen is steeds het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
15.3 Alle geschillen in verband met de interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst(en)
zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Arnhem