Milieubeleid

De directie van Interbaro is zich sterk bewust van haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een schoon en gezond milieu. Daarom beschouwt de directie het zoveel mogelijk ontzien van het milieu bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen.

De directie streeft voortdurend en blijvend naar beheersing van de milieubelasting en vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten. Dit wordt gezien als een primaire verantwoordelijkheid van het management en als een taak van iedere medewerker. Het meten van de vooruitgang op het gebied van milieu wordt uitgevoerd door middel van een monitoringsprogramma.

Effectief milieuzorgsysteem

Verder stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het milieubeleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Onderdeel hiervan is:

  • De pijlers van het managementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van milieuprocessen gericht op het verlagen en het doelbewust verwijderen van de afvalstroom;
  • Doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle milieuprocessen en continue verbetering van het managementsysteem en de organisatie als geheel;
  • Het managementsysteem is in overeenstemming met de norm ISO 14001 en is volledig verwerkt in het systeem;
  • Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij volgens de vastgelegde en/of afgesproken werkwijze werken om zo het noodzakelijk geachte milieuniveau te handhaven;
  • Voldoen aan de geldende wet-, en regelgeving;
  • Een integraal onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend milieuzorgsysteem, afgestemd op de huidige activiteiten, waarbij de van toepassing zijnde wetgeving, aanverwante eisen en de norm ISO 14001 als uitgangs­punten dienen.

Doelstellingen milieubeleid

De directie verklaart verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering, bewaking en besturing van het vastgestelde milieubeleid en zal deze om de drie jaar herzien.

Het beleid kent de volgende doelstellingen:

  • Het voldoen aan de wettelijke eisen en regelgeving, waaronder het voorkomen van milieuvervuiling;
  • Het werken volgens de richtlijnen zoals gesteld in de laatst geldende norm ISO 14001;
  • Het realiseren van de genoemde doelen welke jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld door het management.

Directie: Albert de Witte
d.d. oktober 2021